Equipes Jeunes:

U5 à U8 : Mercredi 13h30 à 15h00
U9 à U10 : mercredi 13h30 à 15h00 et jeudi 17h00 à 18h00
U11B : Mercredi 15h00 à 16h30 et jeudi 17h00 à 18h00
U12G : Mercredi 13h30 à 15h00 et jeudi 17h00 à 18h00
U14B : Mercredi 15h30 à 17h30 et jeudi 17h30 à 19h00
U16G : Mercredi 15h30 à 17h30 et jeudi 17h30 à 19h00
U16B : Mardi 19h00 à 20h30 et vendredi 19h00 à 20h30
U19G : Lundi 19h00 à 20h30 et jeudi 19h00 à 20h30
U19B : Mardi 19h00 à 20h30 et vendredi 18h00 à 20h30


Equipes Adultes:
Dames BL : Mardi 20:30 à 22:30 et jeudi 20:30 à 22:30 et vendredi (physique) 20:30 à 22:30
Dames Fun League mercredi 20:00 à 22:00
Messieurs BL : Mardi 20:30 à 22:30 et jeudi 20:30 à 22:30 et vendredi (physique) 20:30 à 22:30
Mineurs : Mercredi 20:00 à 22:00
Ladies : Lundi 20:30 à 22:30 (+ mercredi à confirmer)
Gents : Lundi 20:30 à 22:30